අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය ජීව විද්‍යාව පිළිතුරු 

 ඡායාරූපය:

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය ජීව විද්‍යාව පිළිතුරු 

ජූලි මස 10 වැනිදා රැස පුවත්පතේ පළ වුණු ජීව විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය IIහි පිළිතුරු මෙසේය.