අතැඟිලි

 ඡායාරූපය:

අතැඟිලි

කුඩා දඟකාර අතැඟිලි
බලා ඉඟි කරයි සඳ දෙස
ගසා මඩ පස අහුරු අරගෙන
සිනාසෙයි වැලි දූලි අතරින

වැඩීලා මේ අතැඟිලි
අඳීවී නේක සිතුවම්
ලියාවී බොහෝ කවිවැල්
දරාවී තියුණු කගපත්
කරාවී දනන් බියපත්

තනාලා මහා මන්දිර
සොයාවී දුප්පතුන් දුක සැප
ගෙනේවී සඳෙන් මිණිමුතු
වයාවී සාම මියැසිය
නසාවී නැතොත් මුඑ ලොව

(ඉන්දියානු කිවි ප්‍රනාබ් බන්ද්‍යෝපාධ්‍යායි විසින් රචිත කාව්‍ය නිර්මාණයක් ඇසුරිනි)

ප්‍රනාබ් බන්ද්‍යෝපාධ්‍යායි
වර්ෂ 1925 දී ඉන්දියාවේ උපත දැබූ ප්‍රනාබ් බන්ද්‍යෝපාධ්‍යායි 'ඉන්දියන් වර්ස්' (Indian Verse) නමැති සඟරාවේ සංස්කාරකත්වය දැරූ අතර, කවි, කෙටිකතා සහ නවකතා ආදී නිර්මාණ රැසක් ලියා පළ කළේය.
[අජිත් නිශාන්ත]

මාතෘකා