ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 'සුබ පැතුම් ශිෂ්‍යත්ව' ව්‍යාපෘතියට අයදුම්පත් කැඳවයි

 ඡායාරූපය:

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 'සුබ පැතුම් ශිෂ්‍යත්ව' ව්‍යාපෘතියට අයදුම්පත් කැඳවයි

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් අනාගත පරපුරේ යහපැවැත්ම වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව ක්‍රියාත්මක කරන ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් සුබ පැතුම් ශිෂ්‍යත්ව ව්‍යාපෘතියේ 2019 වසරේ වැඩසටහන සඳහා අයදුම්පත් බාරගැනීම ආරම්භ කර තිබේ. මෙම ශිෂ්‍යත්ව ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2018 වසරේ 5 වසර ශිෂ්‍යත්වය, අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ හා අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගවලින් විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලැබූ දූ දරුවන් 300කට මූල්‍යමය ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ.

අඛණ්ඩව 5 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන මෙම ශිෂ්‍යත්ව ව්‍යාපෘතිය මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ සිසු දරු දැරියන්ට සිය ඉලක්ක ළඟාකර ගැනීම සඳහා දායකත්වය ලබා දී ඇති අතර මේ වනවිට ශිෂ්‍යත්ව 1200කටත් වඩා පිරිනමමින් රුපියල් මිලියන 50කට අධික මූල්‍යමය ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් සමත්වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ජීවිත රක්ෂණ ඔප්පු හිමිි දෙමාපියන්ගේ හෝ බාරකරුවන්ගේ දූ දරුවන්ට මෙන්ම රක්ෂණ ඔප්පුවක් නොමැති දෙමාපියන්ගේ දූ දරුවන්ටද මෙම ශිෂ්‍යත්ව ව්‍යාපෘතිය විවෘත වන අතර ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් රක්ෂණයක් හිමිි දෙමාපියන්ගේ දරුවන්ට වැඩි ප්‍රතිලාභ හිමිිකර ගැනීම සඳහා අවස්ථාව සැලසේ.

අයදුම්කරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව ව්‍යාපෘතියේ අයදුම්පත්‍රය ළඟම පිහිටිි ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ශාඛාවෙන් ලබා ගත හැකි අතර 'www.srilankainsurance.com' වෙබ් අඩවිිය හරහාද මේ සඳහා අයදුම් කළ හැක. සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් 2018 මැයි මස 31 වැනි දිනට ප්‍රථමයෙන් තැ.පෙ. 1337, අංක 21, වොක්ෂෝල් වීදිය, කොළඹ 2 යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමුකළ යුතු අතර 0112 357 357 යන දුරකථන අංකය ඔස්සේ වැඩි විස්තර ලබාගැනීමේ හැකියාව තිබේ.

මාතෘකා