සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අලෙවි කුටි සහ ට්‍රයිසිකල් බෙදාදීමේ වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් රත්නපුරේදී

 ඡායාරූපය:

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අලෙවි කුටි සහ ට්‍රයිසිකල් බෙදාදීමේ වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් රත්නපුරේදී

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය තම අලෙවි ජාලය දිරිමත් කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන අලෙවි කුටි 500ක් සහ ආබාධිත අලෙවි සහායකයන් සඳහා ට්‍රයිසිකල් බෙදාදීමේ වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් පසුගිය මාර්තු 08 වැනි දින රත්නපුරේ දී සිදුවිය.

එහිදී රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අලෙවි නියෝජිතයන් 28 දෙනෙක් සඳහා නව අලෙවි කුටි ලබාදීම සිදුවිය. රුපියල් 43,000ක් වටිනා ලොතරැයි අලෙවි කුටියක් සඳහා අදාළ වටිනාකමින් සියයට 50ක් පමණක් අය කර ගනිමින් සිදුකරන මෙම සත්කාරය යටතේ දැනට දිස්ත්‍රික්ක 14ක් සඳහා නව අලෙවි කුටි ලබා දී ඇත.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය සමඟ එක්ව සිටින මහනුවර දිස්ත්‍රික් ආබාධිත අලෙවි සහයකයන් හය දෙනෙක් සඳහාද සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ වියදමින් ට්‍රයිසිකල් ලබාදීම එහි දී සිදුවිය.

තවද අලෙවි නියෝජිතයන් 15 දෙනෙක් සඳහා උද්‍යාන කුඩ 15ක් ලබාදීමද එදින සිදුවිය.

මෙම අවස්ථාව සඳහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති එස්.ඒ.පී සූරියප්පෙරුම මහතා සහ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (විකුණුම්) සුනිල් ජයරත්න, විකුණුම් උපදේශක විජය සමරණායක, මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක කලාප කළමනාකරු කමල්සිරි, රත්නපුර දිස්ත්‍රික් බෙදාහැරීමේ අලෙවි නියෝජිත ජී.අයි. පුෂ්පවර්ණ, ටී.එච්.එස් නිලන්ති, ටී.වී ප්‍රියානි චන්ද්‍රිකා, විජිතා නන්දනී දිසානායක යන මහත්ම මහත්මීහුද සහභාගි වූහ.

මාතෘකා