මාලඹේ නව හරිත ශාඛාවක් සඳහා සෙලින්කෝ ලයිෆ් මුල්ගල් තබයි

 ඡායාරූපය:

මාලඹේ නව හරිත ශාඛාවක් සඳහා සෙලින්කෝ ලයිෆ් මුල්ගල් තබයි

ජනාකීර්ණ මාලඹේ නගරයේ සිය ශාඛා කාර්යාලය පිහිටුවීම සඳහා සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගම තට්ටු තුනකින් සමන්විත මනාව සැලසුම් කළ හරිත ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදිකිරීම ආරම්භ කර ඇත.

සමාගම විසින් පරිසර හිතකාමී ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරමින් සමාගමට අයත් ඉඩම්වල ඉදිකරන නව ශාඛාවලට අනුකූලව මෙම නව ගොඩනැඟිලි ඉදිකරන්නේ අංක 582, කඩුවෙල පාර, මාලඹේ දරන ස්ථානයේය. මෙම ගොඩනැගිල්ලට කිලෝවොට් 20ක සූර්යබල පද්ධතියක් මගින් බල ශක්තිය ලබාදෙන අතර මෙම ගොඩනැගිල්ල සඳහා ජාතික විදුලි පද්ධතියෙන් කිසිදු ආකාරයෙන් විදුලිය ලබා ගැනීමක් සිදු නොවේ. එසේම, මෙම ගොඩනැඟිල්ලට වෙනමම වැසි වතුර එක්රැස් කිරීමේ පහසුකමක් සහ අපජලය ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කිරීමේ යන්ත්‍රාගාරයක් ඉදිකරනු ඇත.

මෙම ගොඩනැඟිල්ල ස්වභාවික ආලෝකය උපරිම අයුරින් ලැබෙන ලෙසත් නල ජලය අවම වශයෙන් පරිභෝජනය කරන අයුරිනුත් සැලසුම්කර තිබේ. එසේම, නව ගොඩනැඟිල්ල බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුක්ත නවතම විදුලි ආලෝකය සහ වායුසමීකරණ පද්ධතිවලින් සමන්විත වන අතර ඉදිකිරීම සඳහා වැයවන දැව ප්‍රමාණය අඩුකර තිබේ. මීට අමතරව මෙම ගොඩනැඟිල්ල ඉදිකරන භූමියේ අලුතින් ගස් වගා කිරීමටද සමාගම කටයුතු කර තිබේ. වර්ග අඩි 6000කින් සමන්විත මෙම නව ගොඩනැඟිල්ලේ මාලඹේ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල ජනතාව වෙනුවෙන් සේවය ලබාදෙනු අැත. මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා මුල්ගල සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගමේ සභාපති ආර්. රෙන්ගනාදන් මහතා සහ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ තුෂාර රණසිංහ මහතා එක්ව තැබූ අතර මෙම අවස්ථාවට සමාගමේ අනිකුත් අධ්‍යක්ෂවරුන්ද සහභාගී විය. මෙම ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ 2020 ජනවාරි මාසයේදී අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

මාතෘකා