මහජන බැංකුවේ 58 වැනි සංවත්සරයට ආගමික වැඩසටහන් මාලාවක්

 ඡායාරූපය:

මහජන බැංකුවේ 58 වැනි සංවත්සරයට ආගමික වැඩසටහන් මාලාවක්

 

මහජන බැංකුව ස්ථාපිත කර ජූලි 01 වැනි දිනට පනස් අටවසරක් සැපිරිණි. ඒ වෙනුවෙන් සර්ව ආගමික වැඩසටහන් මාලාවක් මහජන බැංකුව ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී පැවැත්වීමට මහජන බැංකු බෞද්ධ සංගමය, හින්දු සංගමය, මුස්ලිම් මජ්ලීසය හා කිතුනු එකතුව කටයුතු කරන ලදි.

ඒ අනුව මහජන බැංකු බෞද්ධ සංගමය සංවිධානය කළ පුණ්‍යෝත්සවය ජුනි මස 28 සහ ජුනි මස 29 යන දෙදින තුළ පැවැත්විණි. මේ යටතේ ජුනි මස 28 දින සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනයක්ද පසුදින මහා සංඝරත්නය පනස්අට නමක් විෂයයෙහි සපිරිකර දානමය පින්කමක්ද සංවිධානය කෙරිණි. එමෙන්ම මහජන බැංකු හින්දු සංගමය, මුස්ලිම් මජ්ලීසය හා කිතුනු එකතුව සංවිධානය කළ ආගමික වැඩසටහන ජුලි මස 01 වැනි දින පැවැත්විණි.

රටට, ජනතාවට, ගනුදෙනුකාර භවතුන්ට මෙන්ම මහජන බැංකුව පිහිටුවීමෙහිලා පුරෝගාමී වූ සියලු නායකයන්ට, අතීත සහ වත්මන් කාර්ය මණ්ඩලයට ආශිර්වාද පතා පැවති මෙම ආගමික වැඩසටහන් සඳහා මහජන බැංකුවේ සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ නිශ්ශංක නානායක්කාර, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි/සාමාන්‍යාධිකාරී රසිත ගුණවර්ධන යන මහත්වරුන් ඇතුඑ ආයතනික හා විධායක කළමනාකාරිත්වය බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය හා විශ්‍රාමික සේවක පිරිස්ද සහභාගි වූහ.

මාතෘකා