‍ෙකාමර්ෂල් බැංකුව PCI-DSS සහතිකකරණයෙන් පිදුම් ලබයි

 ඡායාරූපය:

‍ෙකාමර්ෂල් බැංකුව PCI-DSS සහතිකකරණයෙන් පිදුම් ලබයි

ගෝලීය ගෙවීම් ආරක්ෂණ විශේෂඥ SISA, කොමර්ෂල් බැංකුවේ ගෙවීම් පද්ධති සහ කාඩ්පත් හිමියන්ගේ දත්ත ආරක්ෂාව සහතික කරයි. ලෝකය පුරා විවිධ වූ ගෙවීම් ප්‍රමිතීන් සඳහා අනුකූලතාව සහ සහතිකකරණයන් පිරිනමන SISA ගෙවීම් ආරක්ෂණ විශේෂඥ සමාගම වෙතින් ගෙවීම් කාඩ්පත් අංශයේ ගෞරවණීය දත්ත ආරක්ෂණ ප්‍රමිතියක් වන PCI-DSS සහතිකකරණය කොමර්ෂල් බැංකුව ලබාගෙන තිබේ.

මේ අනුව, සහතිකකරණය බැංකුවට ලැබී තිබෙන අතර කාඩ්පත් හිමියන්ගේ දත්ත ගබඩා කිරීම, සැකසීම හෝ සම්ප්‍රේෂණය සිදුකරන සමාගම් සඳහා මෙම අනුකූලතාව අදාළ වේ. මෙමඟින් බැංකුවේ ගෙවීම් පද්ධතිය සහ කාඩ් හිමියන්ගේ දත්තවල සුරක්‍ෂිතභාවය තහවුරු කරයි.

SISA විසින් සිදුකළ ගැඹුරු තක්සේරු කිරීමකින් පසුව කොමර්ෂල් බැංකුවට මෙම සහතිකකරණය පිරිනමා තිබෙන අතර බැංකු කර්මාන්තයටම සුවිශේෂී වූ අරමුණු 06ක්, අවශ්‍යතාවන් 12ක් සහකාඩ්පත් හිමියන්ගේ දත්ත පරිසරයට අදාළවන උප අවශ්‍යතාවන් 300කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සපුරාලමින් ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන් ළඟා කර ගැනීමට මෙහිදී කොමර්ෂල් බැංකුව සමත්වී තිබේ.

"ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වන විට වේගයෙන්ම වර්ධනය වන අපගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ගොන්න තවදුරටත් වර්ධනය කිරීමේ අරමුණ සමඟ බලනවිට මෙය ඉතාමත් කැපී පෙනෙන ජයග්‍රහණයක්. එසේම, ඕනෑම වේලාවක, ඕනෑම තැනක සිට බැංකු කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ඇතිකිරීම වෙනුවෙන් තොරතුරු තාක්ෂණය සමඟ බැඳුණු සේවා සංවර්ධනය කිරීමේ අපගේ කැපවීමට මෙය රුකුලක් ලෙස සඳහන් කළ හැකියි." යනුවෙන් මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් කොමර්ෂල් බැංකුවේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. රෙන්ගනාදන් මහතා පැවැසීය.

මාතෘකා