කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට හෝටල්වල නවතින්න සියයට 50 දක්වා වට්ටම්

 ඡායාරූපය:

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට හෝටල්වල නවතින්න සියයට 50 දක්වා වට්ටම්

කොමර්ෂල් බැංකුවේ 'Easy Vacation' ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන යටතේ එම බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට මෙරට හෝටල්වල නවාතැන් ගැනීමේ දී සියයට 50ක් දක්වා වට්ටම් හිමිකර ගැනීමේ අවස්ථාව ලබා දී ඇති අතර එය ලබන මාර්තු මස අවසානය දක්වා වලංගු වේ.

මෙම විශේෂ වට්ටම වලංගු වන්නේ හලාවත සහ පාසිකුඩා හි පිහිටි අනන්තය රිසෝර්ට් ඇන්ඩ් ස්පා, සිට‍්‍රස්-වස්කඩුව සහ හික්කඩුව, එලිෆන්ට් රීච්-යාල, ඇල්ල ජංගල් රිසෝර්ට්, ෆාක්‍රයිබුටික් රිසෝර්ට්-වස්ගමුව, ද බීච් කෑම්ප්-යාල, අයානාසී, නිලාවේලි-පාසිකුඩා සහ නුවරඑළිය-අනිලානා සහ පාසිකුඩා හි සන්ඇක්වා හෝටලට ඇතුළු හවුල්කාර හෝටල් 14ක නවාතැන් ගන්නා කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට්, වීසා, මාස්ටර් කාඩ්, යුනියන් පේ කාඩ්පත් හිමියන් සඳහාය. මීට අමතරව 'කොම් බෑන්ක් මැක්ස් ලෝයල්ටි රිවෝර්ඩ්ස්’ වැඩසටහන තුළින්ද එම කාඩ්පත් හිමියන්ට ප්‍රතිලාභ රැසක් හිමිකර ගත හැකිය.

මාතෘකා