කොමර්ෂල් ATM තුළින් අන්තර්ජාල සහ ජංගම බැංකු සේවා ලියාපදිංචි වීමේ අවස්ථාව

 ඡායාරූපය:

කොමර්ෂල් ATM තුළින් අන්තර්ජාල සහ ජංගම බැංකු සේවා ලියාපදිංචි වීමේ අවස්ථාව

අන්තර්ජාල සහ ජංගම දුරකථන බැංකු සේවා ලබාගැනීම සඳහා ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර සහ මුදල් ප්‍රතක්‍රීකරණය කිරීමේ යන්ත්‍ර ජාලය තුළින් ඉතා පහසුවෙන් ලියාපදිංචි වීමේ අවස්ථාව කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් සිය ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබා දෙනු ලැබ තිබේ.

සතියේ දින හතේ පැය විසි හතර පුරාම ක්‍රියාත්මක මෙම පහසුකම ලබාගැනීම සඳහා ගනුදෙනුකරුවන් කළ යුත්තේ වලංගු ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් පතක් සහ රහස්‍යය අංකය රැගෙන කොමර්ෂල් බැංකුවේ ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයක් වෙත යෑමයි. එහිදී ටෙලර් පත යන්ත්‍රයට ඇතුළු කර Register for Online/Mobile Banking යන්න ප්‍රධාන මෙනුවෙන් තෝරාගෙන අවශ්‍ය පියවර කිහිපය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු ඉතා පහසුවෙන් එම පහසුකම ලබාගත හැකියි. මෙම පහසුකම බැංකුවේ ‘ඩොට්කොම්’ ගිණුම් හිමියන්ටද ලබාගත හැකි බව කොමර්ෂල් බැංකුව පවසයි.

මාතෘකා