ලක්ෂ දෙකහමාරක් ගුවන් මගීන් එමිරේට්ස් මගී විවේකාගාරයට

 ඡායාරූපය:

ලක්ෂ දෙකහමාරක් ගුවන් මගීන් එමිරේට්ස් මගී විවේකාගාරයට

කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ එමිරේට්ස් මගී විවේකාගාරය ආරම්භකර ගත වූ වසර හයකට වඩා වැඩි කාලය තුළ සමාගම විසින් පළමු සහ ව්‍යාපාරික පන්තියේ මගීන්ට ගුවන්ගත වීමටත් ප්‍රථම ලබාදෙන අතිවිශිෂ්ට අත්දැකීමට අඛණ්ඩ නිදසුනක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

මෙම අති සුඛෝපභෝගී නිස්කලංක මගී විවේකාගාරය තුළ මෙම කාලය තුළදී ගුවන් මගීන් 222,000ක් පමණ පැය 333,000කට වඩා වැඩි කාලයක් කල් ගෙවා තිබේ. 2012 වසරේදී විවෘත කරන විට එමිරේට්ස් සමාගම සතු වූ මේ ආකාරයේ මගී විවේකාගාර 31න් එකක් වූ මෙය අද එමිරේට්ස් සමාගම සතුව ලෝකයේ ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපොළවල තිබෙන මගී විවේකාගාර 42ක ජාලයට අයත් වේ. ගෝලීය ගුවන් සමාගමක් සතුව පවතින විශාලතම මගී විවේකාගාර ජාලයක් ලෙස එමිරේට්ස් මගී විවේකාගාර ජාලය කැපී පෙනේ.

මාතෘකා