මහජන බැංකුව පුද්ගල ණය ලබාගැනීම වඩාත් පහසු කිරීමට People's WizCredit හඳුන්වාදෙයි

 ඡායාරූපය:

මහජන බැංකුව පුද්ගල ණය ලබාගැනීම වඩාත් පහසු කිරීමට People's WizCredit හඳුන්වාදෙයි

මහජන බැංකුව පුද්ගල ණය ලබාදීමේ යාන්ත්‍රණය සරල කිරීම උදෙසා විප්ලවීය පියවරක් තබමින් වඩාත් සරල හා කාර්යක්ෂම පුද්ගලික කේන්ද්‍රීය ණය උත්පාදන පද්ධතියක් (Retail Loan Origination System) 'People's WizCredit' නමින් හඳුන්වාදෙයි.

ගනුදෙනුකරුවන්ට පුද්ගල ණය ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ ලබාදීමේ අරමුණින් මෙම ක්‍රියාවලිය දියත් කර ඇත.

ඕනෑම වර්ගයක පුද්ගල ණයක් ලබාගැනීමේදී සිදුකළ යුතු කාර්යයන් වන මූලාරම්භය, ලිපි ඉදිරිපත් කිරීම, නිර්දේශ කිරීම, අනුමත කිරීම සහ ණය මුදල මුදාහැරීම ආදී වූ ක්‍රියාවලින් කඩදාසි භාවිතයෙන් තොරව ඩිජිටල් ක්‍රියාවලියක් ඔස්සේ සිදුකිරීම මෙම RLOS ක්‍රියාවලියෙන් සිදුවේ.

මහජන බැංකුවේ සභාපතිනි සුජාතා කුරේ මහත්මියගේ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී/සාමාන්‍යාධිකාරී වසන්ත කුමාර් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා පැවති මහරගම ශාඛාව නව පරිශ්‍රයක විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සමගාමීව People's WizCredit දියත් කරන ලදි.

ගනුදෙනුකරුවන්ට මෙම ක්‍රියාවලිය සිදුකිරීම සඳහා උපකාර වීමට දැනට 300ක් පමණ වන ඩිජිටල් නියෝජිතයන් පිරිසක් විශේෂයෙන් පුහුණු කර ඇත. ඉදිරියේදී රථවාහන ණය සහ දේපළ ණය සඳහා මෙම ඩිජිටල් ක්‍රියාවලිය ව්‍යාප්ත කිරීමට මහජන බැංකුව බලාපොරොත්තු වේ.

මාතෘකා