සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවාස්ථාන පිළිබඳ ලංකාවේ ප්‍රථම සම්මේලනය ළඟදීම

 ඡායාරූපය:

සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවාස්ථාන පිළිබඳ ලංකාවේ ප්‍රථම සම්මේලනය ළඟදීම

AIA රක්ෂණ සමාගම මගින් සංවිධානය කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතන මගින් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ගේ සුබ සිද්ධිය සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්නභාවය පිළිබඳව දියත් කර ඇති ප්‍රයත්නයන් ඇගයුමට ලක්කරන්නා වූ ප්‍රථම සම්මේලනය 2019 පෙබරවාරි මස 26 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත ය.

මෙහිදී වඩාත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවා ස්ථානය, වඩාත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවායෝජකයා සහ වඩාත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයා යන සම්මාන පිරිනැමෙනු ඇත. එමෙන්ම මේ සියලු සම්මාන සුළු පරිමාණ, මාධ්‍ය පරිමාණ සහ මහා පරිමාණ යන අංශ තුනම නියෝජනය වන ආයතනයන් වෙත පිරිනැමෙනු ඇත.

AIA රක්ෂණ සමාගමෙහි AIA Vitality සුවතා App එක ඔස්සේ සේවා ස්ථානයන් හී කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන්ගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව නිර්ණය කිරීම සඳහා ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කෙරුණු වඩාත්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවාස්ථාන පිළිබඳ සමීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලද මෙම සම්මේලනයේදී ප්‍රකාශ කෙරෙනු ඇත.

මෙම සම්මේලනය සඳහා සහභාගි වීමට ඔබ කැමති නම් කරුණාකර 0112310029 හෝ lk.healthiestworkplace.com ඔස්සේ ශලිනි අමතා හෝ email පණිවිඩයක් එවා ආසනයක් වෙන්කරවා ගන්න.

මාතෘකා