කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් 2018 වසරේදී ගණිත විද්‍යාගාර 19ක්

 ඡායාරූපය:

කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් 2018 වසරේදී ගණිත විද්‍යාගාර 19ක්

කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් 2018 වසරේදී මෙරට පාසල්වල ආරම්භ කළ ගණිත විද්‍යාගාර 19 සහ අරමුදල් සැපයූ ගණිත කඳවුරු 15 තුළින් 2000කට අධික සිසු දරුවන් පිරිසකට සිය ගණිත කුසලතාව වැඩිදියුණු කර ගැනීමට අවස්ථාව උදා විය.

මෙහිදී ගණිත විද්‍යාගාර පාසල් 17ක සහ කෝට්ටේ පිහිටි සෙවණ විශේෂ පාසල සහ ළමා සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානයේ මෙන්ම යක්කල පිහිටි පීටර් විරසේකර ළමා නිවාසයේ ආරම්භ කර ඇත. මෙම සෑම ගණිතය විද්‍යාගාරයකටම ගණිතයට සම්බන්ධ ක්‍රීඩා 70ක් කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දී තිබෙන අතර ඉතාමත් විනෝදයෙන් දරුවන්ට ගැළපෙන ලෙස අධ්‍යයන කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය පරිසරය මෙමඟින් නිර්මාණය කර තිබේ. මෙම සෑම ගණිතය විද්‍යාගාරයක්ම ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව දින තුනක ගණිත අධ්‍යයන කඳවුරක් පැවැත්වීමට බැංකුව විසින් කටයුතු කරන ලදී. මෙම ගණිත අධ්‍යයන කඳවුරු මගින් ගණිතය අමාරු විෂයයක් යැයි සිසුන් තුළ තිබෙන මතය දුරු කරමින් මෙම විෂය කෙරෙහි වැඩි ආසාවක් ඇතිකිරීමට කටයුතු කරන අතර සම්පත් දායකයන් 09 දෙනෙකු මෙම ගණිත අධ්‍යයන කඳවුරු සඳහා සම්බන්ධ විය.

මාතෘකා