ජෝන්කීල්ස් “ප්ලාස්ටිසයිකල්” ව්‍යාපෘතියේ නවතම පියවර ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේදී

 ඡායාරූපය:

ජෝන්කීල්ස් “ප්ලාස්ටිසයිකල්” ව්‍යාපෘතියේ නවතම පියවර ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේදී

'ප්ලාස්ටිසයිකල්' ව්‍යාපෘතිය සඳහා වන නවතම එකතුව වන්නේ, ජාතික සත්ත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සහයෝගීතාවෙන් යුතුව සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි ප්ලාස්ටික් ජනනය වන, පින්නවල අලි අනාථාගාරය, පින්නවල සත්ත්වෝද්‍යානය, දෙහිවල සත්ත්වෝද්‍යානය සහ රිදියගම සෆාරි උද්‍යානයේ ප්ලාස්ටික් රැස් කිරීමේ බඳුන් ස්ථානගත කිරීමයි.

ප්ලාස්ටික් භාවිතය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, භාවිතය අඩුකිරීම සහ නැවත භාවිත කිරීම පිළිබඳ දැනුවත්භාව පුළුල් කිරීමට අමතරව ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය වගකිව යුතු ලෙස බැහැර කිරීම සඳහා ප්‍රධාන ස්ථානවල රැස්කිරීමේ බඳුන් තැබීම සඳහා වූ මාර්ග මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් සපයනු ලබයි.

'ප්ලාස්ටිසයිකල්' විසින් අද වනවිට ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය. මෙට්‍රික් ටොන් 15කට අධික ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්ලාස්ටික් මඟින් සිදුවන දූෂණය අවම කිරීම සඳහා වන සිය කැපවීම තවදුරටත් අඛණ්ඩව සිදුකරනු ඇත.

පින්නවල අලි අනාථාගාරය සහ දෙහිවල සත්ත්වෝද්‍යානය වැනි ජනප්‍රිය සංචාරක ස්ථාන සඳහා ඇදී එන අධික දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් ප්‍රමාණය සති අන්තයන්හිදී සහ නිවාඩු කාලයන් තුළ ඉහළ අගයන් ගන්නා අතර ඔවුන්ගෙන් බොහොමයක් සංචාරය කරන අතරතුර ප්ලාස්ටික් ජල බෝතල් රැගෙන යති.

ජාතික සත්ත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ධම්මිකා මල්සිංහ මහත්මිය පැවසුවේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ප්ලාස්ටිසයිකල් බඳුන් ස්ථානගත කිරීම, මෙම අතිශයින් ජනාකීර්ණ ස්ථානවල ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීමෙහි ලා මහත් ඵලදායී විය හැකි බවයි.

මාතෘකා