සෙලාන් බැංකුවේ නවතම ATM යන්ත්‍රය මාකුඹුර ප්‍රදේශයේ විවෘත කෙරේ

 ඡායාරූපය:

සෙලාන් බැංකුවේ නවතම ATM යන්ත්‍රය මාකුඹුර ප්‍රදේශයේ විවෘත කෙරේ

සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව වන සෙලාන් බැංකුවේ නවතම ATM යන්ත්‍රය පසුගියදා මාකුඹුර ප්‍රදේශයේදී විවෘත කෙරිණි.

මාතෘකා