තොරතුරු තාක්ෂණ BCS ඩිප්ලෝමා සඳහා NVQ 6 වන මට්ටම හිමි වේ

 ඡායාරූපය:

තොරතුරු තාක්ෂණ BCS ඩිප්ලෝමා සඳහා NVQ 6 වන මට්ටම හිමි වේ

තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා වරලත් ආයතනය වන බ්‍රිතාන්‍ය පරිගණක සංගමය (British Computer Society, The Chartered Institute for IT), පිරිනමනු ලබන ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් මෘදුකාංග ඉංජිනේරු සහ ජාල පද්ධති (Software Engineering & Networking) ඩිප්ලෝමා NVQ 6 වන මට්ටමට ගළපා ඇත. මේ අනුව BCS ඩිප්ලෝමාධාරීන් හට දේශීය වශයෙන් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ද රැකියා අවස්ථා පුළුල්කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. තවද NVQ 6 වන මට්ටම ලබා ඇති සිසුන් හට BCS උසස් අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සඳහා අයදුම් කිරීමේ අවස්ථාව ද උදාවී ඇත.

තෘතීයික සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ක්ෂේත්‍රයට 2005 වසරේදී ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) ක්‍රමය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වාදෙන ලදි. ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් ක්‍රමය සුදුසුකම් මට්ටම් 7කින් සමන්විත වේ. එම මට්ටම් 7 සඳහා රැකියා වෙ‍ෙළඳපළට අවශ්‍යවන නිපුණයන් සඳහා අදාළ NVQ සහතිකපත් ප්‍රදානය කරනු ලැබේ.

NVQ 1,2,3 සහ 4 සඳහා සහතික මට්ටම් (Certificate Level) ප්‍රදානය කරනු ලැබේ. NVQ 5 සහ 6 සුදුසුකම් පිළිවෙලින් ජාතික ඩිප්ලෝමා (National Diploma) සහ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා (Higher National Diploma) මට්ටම් සමානවන අතර NVQ 7 වන සුදුසුකම සාමාන්‍ය උපාධි මට්ටම වේ. 7 වන මට්ටම ලබාගත් සහතිකපත් ලාභීන්ට විවිධ පශ්චාද් උපාධි පාඨමාලා සඳහා අයදුම් කළ හැකිය.

නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යංශයේ තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව (TVEC) විසින් මෑතකදී BCS ආයතනය විසින් පිරිනමනු ලබන ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් උසස් අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් වන තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමාව සඳහා NVQ 6 මට්ටම පිරිනමන ලදි.

මාතෘකා