සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයට මිලියන 1,200 ක ලාභයක්

 ඡායාරූපය:

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයට මිලියන 1,200 ක ලාභයක්

මෙම වසරේ මුල් මස 06 තුළදී සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ශුද්ධ ලාභ අනුපාතිකය සියයට 16.3ක් වන අතර පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව එය සියයට 2.1ක වර්ධනයක් බව සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩය පවසයි. ඒ අනුව 2018 වර්ෂයේ මුල් මාස හයක කාලය තුළදී බදු ගෙවීමෙන් පසු මණ්ඩලයේ ශුද්ධ ලාභය රුපියල් මිලියන 1209 කි. 2018 වර්ෂයේ මුල් මාස හයක කාලය තුළ මණ්ඩලයේ මුළු ආදායම පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව සියයට 25කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය රුපියල් මිලියන 8005කි. ජනාධිපති අරමුදලට වන දායකත්වයට අමතරව රජයේ බදු ආදායමට ඉමහත් දායකත්වයක් ලබාදෙන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය පසුගිය ජූනි මස අවසන් වන විට රුපියල් මිලියන 579ක් බදු වශයෙන් රජයට ගෙවා ඇති බව එහි සභාපති/ප්‍රධාන විධායක එස්. ඒ. පී. සූරියප්පෙරුම මහතා පැවසීය.

මාතෘකා