ඔස්ට්‍රේලියාවේ අධ්‍යාපන සිහිනය සැබෑකරන GHC Global Education

 ඡායාරූපය:

ඔස්ට්‍රේලියාවේ අධ්‍යාපන සිහිනය සැබෑකරන GHC Global Education

GHC Global Education ආයතනය මෙරට සිසුන්ට විදෙස් අධ්‍යාපන සේවා රැසක් නොමිලේ සපයයි. IIHS ආයතනයට අනුබද්ධව 704, මීගමුව පාර, වැලිසර ලිපිනයේ පිහිටි GHC Global Education වෙත පැමිණෙන සිසුන්ට ඔස්ට්‍රේලියාවේ සියලුම ප්‍රාන්ත නියෝජනය වන පරිදි පිහිටි Deakin University, Canberra University, Murdoch University, Edith Cowan University, University of South Australia, University of Tasmania,University of New England, Griffith University සහ TAFE South Australia යන විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට සියලු පහසුකම් සළසයි.

ඒ අනුව ඔස්ට්‍රේලියාවේ අධ්‍යාපනය ලැබීම සහ තමන්ට ගැළපෙන උපාධි පාඨමාලා තෝරා ගැනීම පිළිබඳව සිසුන්ට උපදෙස් දෙන අතර IELTS විභාගය සඳහා IIHSහි පැවැත්වෙන පන්තිවලට නොමිලේ සහභාගී වීමට අවස්ථාව සළසයි.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් වීමේ අයැදුම්පත් සහ අනෙකුත් සේවා ලබා ගැනීම, නවාතැන් පහසුකම් සළසා ගැනීම, අධ්‍යාපනය ණය ලබා ගැනීම, වීසා හා ගුවන් ප්‍රවේශපත්‍ර ලබා ගැනීම, අමතර රැකියා සොයා ගැනීම, දෙමව්පියන්ට විසිට් වීසා ලබා ගැනීම පිළිබඳව තොරතුරු සහ පහසුකම් ලබා ගැනීමට GHC Global Education වෙත පැමිණෙන සිසුන්ට හැකිය.

මාතෘකා