‘ඩයින් ඇන්ඩ් ස්මයිල්’ කොමර්ෂල් කාඩ්පත් හිමියන්ට අවන්හල් 70කදී වට්ටම්

 ඡායාරූපය:

‘ඩයින් ඇන්ඩ් ස්මයිල්’ කොමර්ෂල් කාඩ්පත් හිමියන්ට අවන්හල් 70කදී වට්ටම්

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් හා ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන් වෙනුවෙන් තෝරාගත් මෙරට සුප්‍රසිද්ධ අවන්හල්වලින් ආහාරපාන ලබා ගැනීමේදී වට්ටම් ලබාදෙන ‘ඩයින් ඇන්ඩ් ස්මයිල්’ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන බැංකුව විසින් යළිත් ආරම්භ කර තිබෙන අතර මෙවර මෙරට ප්‍රසිද්ධ අවන්හල් 70ක් මගින් වට්ටම් ලබා දෙනු ඇත.

මෙවර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ප්‍රධාන පෙළේ හෝටල්වල පිහිටා තිබෙන අවන්හල් 22කදී කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් භාවිත කරමින් ආහාරපාන මිලදී ගැනීමේදී 25%ක වට්ටමක් සහ ඩෙබිට් කාඩ් භාවිතා කරමින් මිලදී ගැනීමේදී 15%ක වට්ටමක් 2018 සැප්තැම්බර් මාසය අවසන් වනතුරු ලබාදෙන බව බැංකුව සඳහන් කරයි.

මෙවර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනට ජෙට්වින්ග් හෝටල් සමූහයට අයත් මීගමුව, කොළඹ, යාපනය, වැල්ලවාය, දඹුල්ල, ගාල්ල, යාල, පානදුර සහ පාසිකුඩා ප්‍රදේශවල පිහිටි හෝටල් 12ක්

සම්බන්ධවී සිටී. මේ සමග ගලධාරී හොටෙල්, මවුන්ට් ලැවිනියා හොටෙල්, හිල්ටන් හොටෙල්, ග්ලෝබල් ටවර්ස්, මැරියට් රිසෝර්ට්, විවන්ටා බයි ටාජ්, මූවෙන්පික්, ද බ්ලූවෝටර් හොටෙල් ඇන්ඩ් ස්පා, ද ගේට්වේ හොටෙල්ස් ඇන්ඩ්රිසෝර්ට්ස් යන හෝටල්වල පිහිටි තෝරාගත් අවන්හල්වලදී වට්ටම් හිමිකර ගැනීමේ අවස්ථාව ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සහ ඩෙබිට් කාඩ් හිමියන්ට හිමි වේ.

මාතෘකා