සෙලාන් බැංකුවේ නාවලපිටිය ශාඛාව දැන් නව ස්ථානයක

 ඡායාරූපය:

සෙලාන් බැංකුවේ නාවලපිටිය ශාඛාව දැන් නව ස්ථානයක

නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ගනිමින්, ඔවුන්ට වැඩි පහසුවක් සැලසීම සඳහා සෙලාන් බැංකුවේ නාවලපිටිය ශාඛාව නව ස්ථානයක විවෘත කිරීම පසුගියදා සිදුකෙරිණි. මෙම නව ශාඛා පරිශ්‍රය අතිනවීන පහසුකම්වලින් මෙන්ම, වාහන නැවැත්වීම සඳහා පුළුල් ඉඩකඩකින්ද යුක්ත ය. ඒ අනුව දැන් එම ප්‍රදේශයේ ගනුදෙනුකරුවන්ට සෙලාන් බැංකුවේ ඉතුරුම් ගිණුම්, ස්ථාවර තැන්පතු, ලීසිං, නිවාස ණය, ෙපෟද්ගලික ණය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ඇතුළු තවත් සේවාවන් රාශියක් වඩාත් පහසුවෙන් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව හිමි වී තිබේ.

අංක 13/A, නගරසභා පාර, නාවලපිටිය යන ස්ථානයේ පිහිටා ඇති නව සෙලාන් බැංකු ශාඛාව සතියේ දිනවල පෙරවරු 9 සිට පස්වරු 5 දක්වා විවෘතව තැබෙනු ඇත. ගනුදෙනුකරුවන්ට කැමති පරිදි තම බැංකු සේවා අවශ්‍යතා සපුරාගැනීමට හැකිවීම සඳහා ATM යන්ත්‍රයක් සහ තවත් ඩිජිටල් බැංකු සේවා පහසුකම්ද නව ශාඛාවේ ස්ථාපිත කර තිබේ.

 

මාතෘකා