ශ්‍රී ලංකාවේ #Suhuruliya වැඩසටහන සමඟ අත්වැල් බැඳ ගනියි

 ඡායාරූපය:

ශ්‍රී ලංකාවේ #Suhuruliya වැඩසටහන සමඟ අත්වැල් බැඳ ගනියි

ග්‍රාමීය කාන්තාවන්ට ඩිජිටල් නිපුණතා පුහුණුව ලබාදී ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් ආර්ථික වශයෙන් බල ගැන්වීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා යාපනයේ දී ෆේස්බුක් අඩවිය #Suhuruliya වැඩසටහන සමඟ එක් වූයේ ය. මෙම හවුල්කාරිත්වයේ කොටසක් ලෙස ෆේස්බුක් අඩවියේ ලොව පුරා සුපතළ #SheMeansBusiness වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය කාන්තාවන්ට ඩිජිටල් නිපුණතාවන් පුහුණු කිරීම සහ දිවයින තුළ ව්‍යවසායික ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා #Suhuruliya වැඩසටහන සමඟ එක් වනු ඇත.

#Suhuruliya වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනයේ (ICTA)සහ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ (MCWA) සහාය ඇතිව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගැනීම මගින් කාන්තාවන් උදෙසා ආර්ථික අවස්ථාවන් නිර්මාණය කිරීමට උත්සාහ කරයි. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හරහා පුරවැසියන් බල ගැන්වීම සඳහා “සුබුද්ධිමත් සමාජ කව” නමින් එය විසින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ජාතික වැඩසටහනට #Suhuruliya වැඩසටහන අන්තර්ගත කර ගනිමින් සිටී.

මාතෘකා