සෙලින්කෝ ලයිෆ් ප්‍රචාරණ ඒකකයට මර්සිඩීස් - බෙන්ස් වාහන ලබා ගනියි

 ඡායාරූපය:

සෙලින්කෝ ලයිෆ් ප්‍රචාරණ ඒකකයට මර්සිඩීස් - බෙන්ස් වාහන ලබා ගනියි

සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගමේ ප්‍රචාරණ ඒකකය සඳහා අලුතෙන් මර්සිඞීස්-බෙන්ස් විටෝ වාහන දෙකක් ලබා ගනිමින් තම ගනුදෙනුකරුවන් වෙත වඩාත් පුළුල්ව සහ පහසුවෙන් ළඟාවෙමින් සේවා සැලසීමට සමාගම කටයුතු කර ඇත. මෙරට සියලු ප්‍රදේශවල සංචාරය කරමින් ජීවිත රක්ෂණයේ පණිවිඩය ජනතාව වෙත රැගෙන යමින් ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා මෙම ඒකකය මගින් විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටුකරයි. මෙම ඒකකය විසින් නගරවල ප්‍රචාරණ වැඩසටහන්, බඳවා ගැනීමේ වැඩසටහන් සහ ගනුදෙනුකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සිදුකරයි.

මීට අමතරව, සමාගම දැනට ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනික සමාජ වගකීම් වැඩසටහන්වලින් එකක්වන ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජනතාව වෙනුවෙන් වෛද්‍ය වැඩසටහන් පැවැත්වීමද මෙම ඒකකය මගින් කරන බව සමාගම සඳහන් කරයි. මෙම නව වාහනවල ඉතාමත් නවීන ශබ්ද විකාශන පද්ධතියක් සවිකර තිබෙන බවත් ඒ තුළින් මෙම ඒකකයේ සන්නිවේදන කටයුතු සඳහා ඉහළ සහයෝගයක් හිමිවන බවත් සමාගම වැඩිදුරටත් පවසයි.

මාතෘකා