අමානා තකාෆුල් අංග සම්පූර්ණ ශාඛාවක් දිගනට

 ඡායාරූපය:

අමානා තකාෆුල් අංග සම්පූර්ණ ශාඛාවක් දිගනට

Amãna Takaful PLC (ATL) නොබෝදා සිය නවතම ශාඛාව දිගන දී උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කළේ, සිය ශාඛා ජාලය දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත කිරීමේ පරිශ්‍රමයේ තවත් පියවරක් ඉදිරියට තබමිනි. දිගන නගරයේ ජනතාවට දැන් අමානා තකාෆුල් රක්ෂණ ප්‍රවීණතාවේ උපරිම ඵල නෙළා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත. Amãna Takaful ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ගෙහාන් රාජපක්ෂ මහතා, සහකාර අලෙවි සාමාන්‍යාධිකාරි නිමල් ප්‍රියන්ත මහතා සහ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවන්, ශාඛා කළමනාකරුවන් සහ දිගන ශාඛාවේ කාර්ය මණ්ඩලය මෙන්ම ප්‍රමුඛ ව්‍යාපාරිකයන්, වෘත්තිකයන් හා මූල්‍ය සේවා අංශයේ සාමාජිකයන් ඇතුළු පිරිසක් විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සහභාගි වූහ.

මාතෘකා