ප්‍රථම මුදල් තැන්පතු යන්ත්‍රය සහිත පාසල් බැංකු ඒකකය ආනන්ද විද්‍යාලයේ ස්ථාපිතයි

 ඡායාරූපය:

ප්‍රථම මුදල් තැන්පතු යන්ත්‍රය සහිත පාසල් බැංකු ඒකකය ආනන්ද විද්‍යාලයේ ස්ථාපිතයි

ශ්‍රී ලාංකේය සිසු පරපුරට පළමු වරට ඩිජිටල් බැංකුකරණයේ අත්දැකීම් ලබාදෙමින් මහජන බැංකුව School Banking unit with CDM (NFC තාක්ෂණයෙන් යුත් මුදල් තැන්පතු යන්ත්‍රය සහිත පාසල් බැංකු ඒකකය) පසුගියදා කොළඹ 10 ආනන්ද විද්‍යාලයේදී විවෘත කෙරිණි.මහජන බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි/ සාමාන්‍යාධිකාරී එන්. වසන්ත කුමාර් සහ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පති එස්. එම් කීර්තිරත්න යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම අවස්ථාවට මහජන බැංකුවේ ආයතනික විධායක කළමනාකාරිත්වය, බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය, ආනන්ද විද්‍යාලයේ ගුරු මණ්ඩලය, කාර්ය මණ්ඩලය හා සිසු දරුෙවා් විශාල පිරිසක් සහභාගි වූහ.

මාතෘකා