සෙලින්කෝ ලයිෆ් 2019 'ප්‍රණාම' ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන අරඹයි

 ඡායාරූපය:

සෙලින්කෝ ලයිෆ් 2019 'ප්‍රණාම' ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන අරඹයි

සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගමේ 18 වන 'ප්‍රණාම' ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනේ දී දක්ෂ තරුණ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 160 දෙනකු වෙත රුපියල් මිලියන 11 ක් ඉක්මවන නව ශිෂ්‍යත්ව 2019 පෙබරවාරි මාසයේ දී ප්‍රදානය කරන බව සමාගම නිවේදනය කර ඇත.

මෙරට ජීවිත රක්ෂණ අංශයේ ප්‍රමුඛයා වන සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගම විසින් සිසු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික සහ විෂය භාහිර ක්‍රියාකාරකම්වල විශිෂ්ටත්වය වෙනුවෙන් ප්‍රතිලාභ ලබාදීම සඳහා ලබා දෙන මෙම නව ශිෂ්‍යත්ව සමඟ මෙරට සිසු දරුවන්ට ලබා දී ඇති මුළු ප්‍රතිලාභවල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 142 කි.

අදියර හතරකින් ක්‍රියාත්මක වන මෙම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන සඳහා සුදුසුකම් ලබන දරුවන්ගේ අයදුම්පත් දිවයින පුරා විහිදුණු සමාගමේ ශාඛා ජාලය මගින් මේ වනවිට ලබාගන්නා බව සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගම විසින් නිවේදනය කර තිබේ.

2018 නොවැම්බර් 30 වන සිකුරාදා මෙම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම අවසන් කරන බව සමාගම සඳහන් කර ඇත.

මේ දක්වා මෙම වැඩසටහන මගින් සිසු දරුවන් 2, 408 දෙනෙකුට රුපියල් මිලියන 131ක් වටිනා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කර තිබේ.

මාතෘකා