වැල්ලවත්ත නිත්‍යකල්‍යාණි ජුවලරි NCE රන් සම්මාන තුනක් දිනයි

 ඡායාරූපය:

වැල්ලවත්ත නිත්‍යකල්‍යාණි ජුවලරි NCE රන් සම්මාන තුනක් දිනයි

ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදනයේ සහ අලෙවියේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරෝගාමී ආයතනයක් වන වැල්ලවත්ත නිත්‍යකල්‍යාණි ජුවලරි ජාතික අපනයන මණ්ඩලය සංවිධානය කළ NCE අපනයන විශිෂ්ටතා 2018 සම්මාන උලළේ දී මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අංශයේ මධ්‍යම පරිමාණ කාණ්ඩයේ රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය.

වැල්ලවත්ත නිත්‍යකල්‍යාණි ජුවලරිහි අපනයන සමාගම වන එන්. ජේ. එක්ස්පෝර්ට්ස් සමාගම මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අංශයේ මහා පරිමාණ කාණ්ඩයේ රන් සම්මානයෙන් සහ ඛනිජ සහ ඛනිජ පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන අංශයේ මහා පරිමාණ කාණ්ඩයේ රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය.

ගුණාත්මකභාවයෙන් අනූන නවීන මෝස්තරයේ ස්වර්ණාභරණ විශ්වාසයෙන් මිල දී ගැනීමට යායුතු හොඳම තැන ලෙස ජන හද දිනූ නිත්‍යකල්‍යාණි ස්වර්ණාභරණ ආයතනය, ස්වර්ණාභරණ මෝස්තර 25, 000කට අධික අගනා එකතුවකින් සමන්විතය.

නිසි ප්‍රමිතියෙන් සපිරි ප්ලැටිනම්, රත්රන්, සූදු රත්රන්, දියමන්ති ආදියෙන් ආභරණ නිපදවන නිෂ්පාදනාගාරයකින් සහ දෙස්විදෙස් පුහුණුව ලැබූ විශේෂඥ දැනුමෙන් සපිරි පළපුරුදු සේවක මඬුල්ලකින් නිත්‍යකල්‍යාණි ජුවලරි සමන්විතය.

මාතෘකා