"කොටගල කහට රස වාසනා" ජයග්‍රාහකයන් 20කට TVS ස්කූටි පිරිනැමේ

 ඡායාරූපය:

"කොටගල කහට රස වාසනා" ජයග්‍රාහකයන් 20කට TVS ස්කූටි පිරිනැමේ

කොටගල කහට පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් ඉකුත් ජුනි මස 7 වැනිදා සිට අගෝස්තු 10 වැනිදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වූ "කොටගල කහට රස වාසනා" තරගයේ දී ජයග්‍රහණය කළ වාසනාවන්තයන් විසින් නොවැම්බර් මස 2 වැනිදා කොළඹ ග්‍රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් හෝටලයේ පැවැති විශේෂ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයේදී සිය ත්‍යාගයන් වන TVS ස්කූටි පෙප්ස් 20ක් හිමි කරගන්නා ලදී.

ඉතාම පහසුවෙන් ඉදිරිපත් වීමට හැකියාව ලැබුණු මෙම තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට නම් සිය නම, ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය සඳහන් කළ කොටගල කහට ඇසුරුම් තැපැල් පෙට්ටිය 161, කොළඹ යන ලිපිනයට එවිය යුතු විය. එයට අමතරව අදාළ කාලය තුළ කොටගල කහට ප්‍රචාරක රථය සැරිසැරූ නගර 112ක දී එම ප්‍රචාරක රථයට සිය අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාවද පාරිභෝගිකයන් වෙත සලසා තිබිණි.

මාතෘකා