කොමර්ෂල් බැංකුව ඩිජිටල් බැංකු සේවා ප්‍රවර්ධනය කරයි

 ඡායාරූපය:

කොමර්ෂල් බැංකුව ඩිජිටල් බැංකු සේවා ප්‍රවර්ධනය කරයි

කොමර්ෂල් බැංකුවට අයත් අන්තර්ජාල බැංකුකරණය, ජංගම දුරකතන බැංකුකරණය, ජංගම දුරකතන බැංකු සේවා ඇප් පහසුකම, ඊ-පාස් පොත සහ ස්වයංක්‍රීය බැංකුකරණ පද්ධතීන් ගනුදෙනුකරුවන් අතර වඩාත් ප්‍රචලිත කිරීම වෙනුවෙන් බැංකුව විසින් සති හතරක ඩිජිටල් බැංකුකරණ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් දියත්කර තිබේ. මේ සඳහා ගණුදෙනුකරුවන් උනන්දු කරවීමට බැංකුව විසින් ලියාපදිංචි වීමේදී පහසුකම් සැපයීම සිදුකරන අතරම මෙම සේවාවන් ලබාගැනීමේදී පිරිවැය වාසියක්ද ගණුදෙනුකරුවන්ට ප්‍රදානය කර තිබේ.

මෙම සේවාවන් සඳහා ගණුදෙනුකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා කොමර්ෂල් බැංකු ශාඛාවල සිය කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ගෙන් යුක්ත ප්‍රවර්ධන ඒකක බැංකුව විසින් ස්ථාපිත කර තිබෙන අතර මෙහිදී අයදුම්පත් පිරවීම වෙනුවට ටැබ් පදනම් කරගත් විශේෂ ඇප් එකක් මගින් මෙම ලියාපදිංචි කිරීම සිදු කරයි.

මෙම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන මැයි 08 වනදා සිට ජුනි 02 වනදා දක්වා කාල සීමාව තුළදී මෙම ඩිජිටල් බැංකුකරණ සේවාවල ලියාපදිංචි වන ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් එයට අදාල ගාස්තු, අන්තර්ජාල බැංකුකරණය සඳහා පළමුු අවුරුද්දේ වාර්ෂික ගාස්තුව සහ ජංගම දුරකතන බැංකුකරණ සේවා සඳහා ඇතුළුවීමේ ගාස්තුව අය නොකරන බව බැංකුව සඳහන් කරයි.

මෙහිදී, කැපී පෙනෙන කාරණය වන්නේ පසුගිය වසරේදී බැංකුවේ ඩිජිටල් බැංකුකරණ ක්‍රම මගින් පමණක් රුපියල් බිලියන 662.95 ක ගනුදෙනු සිදුකර තිබීමයි. බැංකුව විසින් සිය ජංගම දුරකතන සහ අන්තර්ජාල බැංකුකරණ පද්ධතීන් ආරම්භ කළදා පටන් වසරක් තුළ සිදුකළ වැඩිම ඩිජිටල් බැංකුකරණ ගනුදෙනු ප්‍රමාණය මෙය බව කොමර්ෂල් බැංකුව සඳහන් කරයි.

මාතෘකා