මහජන බැංකුවේ ස්වයං බැංකුකරණ ඒකකයක් කොටපොලට

 ඡායාරූපය:

මහජන බැංකුවේ ස්වයං බැංකුකරණ ඒකකයක් කොටපොලට

මහජන බැංකුවේ ස්වයං බැංකුකරණ ඒකකයක් (CDM/ATM/Kiosk) පසුගියදා කොටපොල ගැටබරුව රජමහා විහාරස්ථානය ඉදිරිපිටදී විවෘත කෙරිණි.

මෙම ස්වයං බැංකුකරණ ඒකකය, (Self Banking unit) ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත‍්‍රයකින් (ATM) මුදල් තැන්පතු යනත්‍රයකින් (CBM) සහ බිල්පත් ගෙවීමේ යන්ත‍්‍රයකින් (Kiosk) සමන්විතය. මේ තුළින් සතියේ දින 7 පුරා, දිනපතා පැය 24ම මුළු වසර පුරාම වඩාත් පහසු, සහ කාර්යක්ෂම බැංකු අත්දැකීම් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව හිමිවේ.

මාතෘකා