අද්විතීය සෙල්ෆි කැමරාවක් OPPO F7 සමඟ වෙළෙඳපළට

 ඡායාරූපය:

අද්විතීය සෙල්ෆි කැමරාවක් OPPO F7 සමඟ වෙළෙඳපළට

නවතම AI Beauty 2.0 තාක්ෂණය ඇතුළු තවත් විශේෂාංග රාශියක් සමඟින් OPPO F7 දුරකථනය දියත් කිරීමට OPPO පසුගියදා කටයුතු කළේය. Super Full Screen සහ වැඩිදියුණු කළ multi-tasking මෘදුකාංග සමඟ පැමිණෙන එය 64GB සහ 4GB RAM සහිත වන අතර රුපියල් 54,990කට මිලදී ගත හැකිවේ. OOPO F7, 128GB සහ 64GB මාදිලියක් Solar Red සහ Diamond Black වර්ණවලින් රුපියල් 69,990කට හඳුන්වා දීමට OPPO දැනටමත් සැලසුම් කර ඇත. තවද ඉදිරියේදී OPPO සමාගම යුරෝපීය වෙළඳපොළට පිවිසීමට සැලසුම් කර ඇති බවද F7 දුරකථනය දියත් කිරීමේ අවස්ථාවේදී අනාවරණය කරන ලදි.  
OPPO F7 දුරකථනයේ high resolution 25MP ඉදිරිපස කැමරාවක් සමඟ real time high dynamic range (HDR) sensor එකක් ඇතුළත් වේ. එම නිසා එම දුරකථනයෙන් ලබාගත් ඡායාරූප ලොව දියුණු කැමරාවලින් ලබාගත් ඡායාරූපවල තත්ත්වයට ආසන්න මට්ටමේ පවතී. එමෙන්ම එමගින් ආලෝක තත්ත්වය කුමක් වුවද විශිෂ්ට මට්ටමේ ඡායාරූප ලබාගැනීමේ හැකියාව ලැබේ. තවද HDR images තාක්ෂණය සහ AI  Beauty 2.0 තාක්ෂණය එක්වී ඡායාරූප තවදුරටත් අලංකාර කරයි.  
අතිනවීන නිමාවකින්, තරුණ පරපුරේ සිත් දිනාගන්නා ආකාරයට නව  OPPO F7 නිපදවා ඇත. Solar Red, Moonlight Silver සහ Diamond Black (64GB and 4GB RAM) මාදිලිය සඳහා යන වර්ණවලින් මේවා ලබාගත හැකිවේ. 

මාතෘකා