වෝසෝක්‍රෝනස් වෙතින් නව ස්වයංක්‍රීය ත්‍රීරෝද මීටරයක්

 ඡායාරූපය:

වෝසෝක්‍රෝනස් වෙතින් නව ස්වයංක්‍රීය ත්‍රීරෝද මීටරයක්

පසුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දී ත්‍රීරෝද රථවල ගමන්ගන්නා මගීන්ට ගමන අවසානයේ අයකරන ගාස්තුව පිළිබඳ බිල්පතක් ලබාදියයුතු බවට මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව ගත් තීරණය අනුව ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය විසින් ත්‍රීරෝද රථ සඳහා ස්ව්‍යංක්‍රීයව බිල්පත මුද්‍රණය වන මීටරයක් හදුන්වා දී තිබේ.

වෝසෝක්‍රෝනස් ලංකා පෞද්ගලික සමාගම විසින් ආනයනය කරන ලබන මෙම මීටරය, ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශය, මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය (SLSI) යන ආයතන විසින් අනුමත කර තිබේ. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ ගමන් ගන්නා දුර ප්‍රමාණය සහ ගාස්තුව මුද්‍රණය වීමයි. මෙම මීටරය සඳහා වසරක වගකීමක් ලබා දෙන අතර අලුත්වැඩියාව සඳහා දිවයින පුරා නියෝජිත ස්ථාන පිහිටුවා තිබේ. මෙම මීටරය රුපියල් 15,000 ක මුදලක් වන අතර මෙම නිෂ්පාදනය LB ෆිනෑන්ස් සහ LOLC යන සමාගම් හරහා ලීසිං පහසුකම යටතේ මාස්පතා ගෙවීමේ ක්‍රමයට ලබාගත හැක.

මාතෘකා