‘එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා’ ව්‍යාප්ති කවුළුව ලංකා බැංකුවේ දී විවෘත කෙරේ

 ඡායාරූපය:

‘එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා’ ව්‍යාප්ති කවුළුව ලංකා බැංකුවේ දී විවෘත කෙරේ

රජයේ මූලික ආර්ථික දැක්ම වන ‘2025 දී පොහොසත් රටක්’ යන්න යථාර්ථයක් කරවීම සඳහා දියත් කරන ලද ‘එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා’ වැඩසටහනට අනුව එහි ව්‍යාප්ති කවුළුව ලංකා බැංකු ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දී විවෘත කිරීම ජුලි 18 දින මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා, මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය එරාන් වික්‍රමරත්න මැතිතුමන් අතින් සිදුකරන ලදි.

මෙම අවස්ථාවට මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් ඇතුළු මුදල් අමාත්‍යංශයේ ඉහළ පෙලේ නිලධාරීන් සහ ලංකා බැංකුවේ සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ රොනල්ඩ් සී. පෙරේරා මහතා ඇතුළු ඉහළ කළමනාකාරිත්වය, ගනුදෙනුකාරභවතුන් සහ ලංකා බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගී විය.

මාතෘකා