මහජන බැංකුවේ ස්වයං බැංකුකරණ ඒකකයන් රාගල හා හඟුරන්කෙත

 ඡායාරූපය:

මහජන බැංකුවේ ස්වයං බැංකුකරණ ඒකකයන් රාගල හා හඟුරන්කෙත

මහජන බැංකුවේ රාගල සහ හඟුරන්කෙත ශාඛාවන්හි ස්වයං බැංකුකරණ ඒකකයන් (Self Banking Unit) පසුගියදා විවෘත කෙරිණි.

මෙම ස්වයං බැංකුකරණ ඒකක, ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත‍්‍රයකින් (ATM) මුදල් තැන්පතු යන්ත්‍රයකින් (CDM) සහ බිල්පත් ගෙවීමේ යන්ත්‍රයකින් (Kiosk) සමන්විතය. මේ තුළින් සතියේ දින 7 පුරා, දිනපතා පැය 24ම මුළු වසර පුරාම වඩාත් පහසු සහ කාර්යක්ෂම බැංකු අත්දැකීම් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව හිමිවේ.

මාතෘකා