සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් නව අලෙවි කුටි

 ඡායාරූපය:

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් නව අලෙවි කුටි

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ හදවත බඳු අලෙවි නියෝජිත ජාලය වෙනුවෙන් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන අලෙවි කුටි බෙදා දීමේ වැඩසටහනේ තවත් එක් අදියරක් පසුගිය සෙනසුරාදා දින (29) සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩල පරිශ්‍රයේදී සිදුවිය.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මගින් ස්වයං රැකියා ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ මූලික අරමුණ පෙරදැරිව ලොතරැයි කුටි 500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අලෙවි නියෝජිත ජාලය වෙතබෙදා දීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇති අතර එහි හතරවන අවස්ථාව එහිදී ක්‍රියාවට නැංවුණි. ඒ අනුව කොළඔ දිස්ත්‍රික් අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් සඳහා අලෙවි කුටි 35ක් බෙදා දීම සිදුවිය. රුපියල් 43,000/- ක් වටිනා ලොතරැයි අලෙවි කුටියක් සඳහා අදාළ වටිනාකමින් 50%ක් අය කර ගනිමින් මෙම අලෙවි කුටි බෙදා දීමේ සත්කාරය සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මගින් දියත් කරනු ලබයි.

 

මාතෘකා