වඩාත්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවා ස්ථාන පිළිබඳ ප්‍රථම සම්මේලනය

 ඡායාරූපය:

වඩාත්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවා ස්ථාන පිළිබඳ ප්‍රථම සම්මේලනය

AIA රක්ෂණ සමාගමේ සංවිධානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට වඩාත්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවා ස්ථාන පිළිබඳ සම්මේලනය පැවැත්විණි. මේ සඳහා මෙරට ප්‍රමුඛපෙළේ ව්‍යාපාර ආයතනයන්හි මානව සම්පත් ප්‍රධානීහු සහභාගී වූහ. මෙම සම්මේලනයේදී සේවා ස්ථානයන්හි කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්නබව නිර්ණය කිරීම සඳහා ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුකෙරුණු වඩාත්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවා ස්ථාන පිළිබඳ සමීක්ෂණයෙන් ලබාගන්නා ලද වැදගත් තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත්කෙරෙනු අතර සේවා ස්ථානයන් තුළ සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව හා සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු සඳහා අනුගමනය කරන්නාවූ යහ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව, දේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ප්‍රවීණයන් විසින් පවත්වන සැසියක්ද පැවැත්විණි. මෙහිදී වඩාත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවා ස්ථානය, වඩාත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවා යෝජකයා සහ වඩාත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයා යන සම්මාන පිරිනැමුණු අතර මේ සියලු සම්මාන සුළු පරිමාණ, මධ්‍ය පරිමාණ සහ මහා පරිමාණ යන අංශ තුනම නියෝජනය වන ආයතනයන් වෙත පිරිනැමිණි.

මාතෘකා