උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා එල්.බී.ෆිනෑන්ස් වෙතින් "ප්‍රගති" උපාධි ණය

 ඡායාරූපය:

උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා එල්.බී.ෆිනෑන්ස් වෙතින් "ප්‍රගති" උපාධි ණය

එල් .බී.ෆිනෑන්ස් වෙතින් හඳුන්වා දෙන "ප්‍රගති" උපාධි ණය වාරික ක්‍රමවේදය තුළින් ඉදිරියටම ඉගෙන ගෙන උපාධි සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට අවස්ථාව එල්.බී. ෆිනෑන්ස් ආයතනය උදා කර දී ඇත. මෙම උපාධි ණය වාරික ක්‍රමවේදයේ විශේෂත්වය වන්නේ වැඩි දුර අධ්‍යාපනය සඳහා සිහින දකින සෑම කෙනෙකුගේම සියලු මූල්‍යමය වියදම් සඳහා එනම් ලියාපදිංචි කිරීම්, පන්ති ගාස්තු, විදෙස් අධ්‍යාපනය සඳහා දැරිය යුතු වියදම් , ඇතුළු අනෙකුත් සියලු වියදම් පිළිබඳව සලකා උපාධි ණය වාරික ක්‍රමවේදය සකසා තිබීමයි.

වර්තමානයේ අධ්‍යාපනික ණය තෝරා ගැනීමේදී තිබෙන ප්‍රධාන ගැටලුව වන්නේ අවිධිමත් සහ නම්‍යශීලී නොවන වාරික ක්‍රමවේද තිබීමයි. නමුත් එල්.බී.ෆිනෑන්ස් හඳුන්වා දෙන "ප්‍රගති " උපාධි ණය තුලින් රු.ලක්ෂ 10ක ණයක් සඳහා මාසිකව ගෙවීමට ඇත්තේ රු.15,000 වැනි සුළු මුදලක් පමණි. එමගින් අධ්‍යාපනය ලබන කාලය තුල අවම මාසික වාරික වශයෙන් ගෙවිය හැක අතර, පසු කාලීනව රැකියාවක නියැලෙන කාලයේදී ඉතිරි මුදල ගෙවා නිම කිරීමට අවස්ථාව උදා කර දී ඇත

මාතෘකා