ලිංගික අතරමැදියන්ට  නීතිමය අනන්‍යතාව ලැබේ

ලිංගික අතරමැදියන්ට  නීතිමය අනන්‍යතාව ලැබේ

2019 ජනවාරි මස සිට බලාත්මක වන පරිදි 2018 දෙසැම්බර් මස ජර්මනි පාර්ලිමේන්තුව විසින පනවන ලද නීතියකට අනුව ජර්මනියේ ලිංගික අතරමැදි පුද්ගලයන් හට (intersex) තමන්ගේ අනන්‍යතාව නීතිමය වශයෙන් පෙන්වීමට අවස්ථාව ලැබී තිබේ.

ජීව විද්‍යාත්මකව ස්ත්‍රී හෝ පුරුෂ වශයෙන් ඛාණ්ඩයක් තෝරා ගැනීමට නොහැකි එවන් පුද්ගලයන් හට තමන්ගේ රාජකාරිමය ලියකියවිලි සඳහා ‘විවිධ’ යන ඛාණ්ඩය භාවිතා කළ හැකිය.

ලිංගික අතරමැදි පුද්ගලයන් ඔවුන්ගේ එම ස්ත්‍රී හෝ පුරුෂ නොවන අතරමැදි ස්වභාවය උපතේදී හෝ ඉපදී කාලයක් ගත වන විට පෙන්නුම් කරයි.

කාන්තාවක් ලෙස තමන්ගේ ලිංගිකත්වය පෙන්නුම් කළ අයකු වර්ණදේහ පරික්ෂාවක් කළ විට ලිංගිකත්වයක් නැති යන පිළිතුර ලැබී ඇති අතර එවැනි පිළිතුරක් ලැබීම හා එවන් පුද්ගලයන් ගර්හාවට ලක් කිරීම මිනිස් වර්ගයාට කරනු ලබන නින්දාවක් බව 2017 දී ජර්මානු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පෙන්වා දී තිබේ.

මාතෘකා