සංක්‍රමණික සරණාගතයින් වෙනුවෙන් විරෝධතා

 ඡායාරූපය:

සංක්‍රමණික සරණාගතයින් වෙනුවෙන් විරෝධතා

මුහුදු මාර්ගය හරහා ජර්මනියට සංක්‍රමණයවන සරණාගතයින් වැඩි ප්‍රමාණයකට ජර්මනිය ඉඩ වෙන් කළ යුතු බව පවසමින් ජර්මනියේ බර්ලින් සහ හැම්බර්ග් නගරවල දැවැන්ත විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් දියත් වී තිබේ. පසුගිය ඉරිදා පැවැත් වූ එම විරෝධතා සඳහා 20,000කට අධික පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

'සරණාගතයින් මුහුදේදී මරණයට පත් වීමට අප ඉඩ දිය යුතු නැහැ. ඒ වගේම ඔවුන්ට පහර දීම් සිදුවීම අනුමත කරන්න බැහැ.' යනුවෙන් උද්ඝෝෂකයන් පවසා ඇත.

මාතෘකා