ඉන්දුනීසියානු ලයන් එයාර් ගුවන් යානයක් 188 දෙනෙකු සමග කඩා වැටී ඇත

 ඡායාරූපය:

ඉන්දුනීසියානු ලයන් එයාර් ගුවන් යානයක් 188 දෙනෙකු සමග කඩා වැටී ඇත

අද උදෑසන (29) ජකර්තා නුවරින් පිටත් වූ ඉන්දුනීසියානු ලයන් එයාර් ගුවන් යානයක් ජාවා දූපත අසළ මුහුදට පුද්ගලයින් 188 දෙනෙකු සමග කඩා වැටී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

මාතෘකා