ඉරානයට එරෙහි සම්බාධක ලිහිල් කිරීමට නියෝගයක්

 ඡායාරූපය:

ඉරානයට එරෙහි සම්බාධක ලිහිල් කිරීමට නියෝගයක්

ඉරානයට එරෙහිව පනවන ලද මානුෂීය ආධාර හා සිවිල් ගුවන් සේවා සම්බන්ධ සම්බාධක ඉවත් කරන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යන්තර අධිකරණය, එක්සත් ජනපදයට අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

"මානුෂීය හේතුන් මත ඉරානයට නොමිලේ අපනයනය කරන සියලු භාණ්ඩවලට ඇති භාධාවන් එක්සත් ජනපදය විසින් ඉවත් කළ යුතු" යයි ඊයේ (3) එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යන්තර අධිකරණය (ICJ) ප්‍රකාශ කළේය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යන්තර අධිකරණය විසින් පනවන අතුරු නියෝගයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට එක්සත් ජනපදයට බැඳීමක් ඇති මුත් ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට බල කිරීමේ අවකාශයක් නැත.

මාතෘකා