ඉබෝලා මැඬලීමට සායනික අත්හදාබැලීම් ඇරඹේ

 ඡායාරූපය:

ඉබෝලා මැඬලීමට සායනික අත්හදාබැලීම් ඇරඹේ

කොංගෝ රාජ්‍යයේ දිනෙන් දින වර්ධනය වන ඉබෝලා වසංගතය මැඬ පැවැත්වීම සදහා සායනික අත්හදාබැලීම්වලට අවසරය ලබා දී ඇත.

වෛරසය මේ වන විට අලුත උපන් බිළිඳුන් කිහිප දෙනෙකුටම ආසාදනය වී ඇත. කොංගෝ ඉතිහාසයේ දරුණුතම ඉබෝලා වසංගතය මැඬ පැවැත්වීම සඳහා නව සායනික අත්හදා බැලීම් යටතේ ඖෂධ වර්ග හතරක් අත්හදා බලා ඇත.

ඒවා ආසාදිත පුද්ගලයන්ට ලබා දීමට කටයුතු යොදා තිබේ. ඉබෝලා වෛරසයෙන් කොංගෝ රාජ්‍යයේ පුද්ගලයන් දෙසිය විසි අට දෙනෙකු මේ වනවිට මිය ගොස් තිබේ.

මාතෘකා