චීනයට ආනයන බදු පැනවීමට ඇමරිකාව සූදානම්

 ඡායාරූපය:

චීනයට ආනයන බදු පැනවීමට ඇමරිකාව සූදානම්

ජූනි මාසයේ සිට චීනයට 25%ක ආනයන බද්දක් පැනවීමට නියමිතය.

එමඟින් ඩොලර් බිලියන 50ක වටිනාකමින් යුත් චීන ආනයන සඳහා මෙම නව බදු පැනවෙනු ඇති.

බදු පැනවෙන භාණ්ඩ ලැයිස්තුව ජූනි 15 ‍ෙවනි දිනට පෙර නිවේදනය කරන බව ධවල මන්දිර ආරංචි මාර්ග පවසයි.

මාතෘකා