අඟහරු මතින් ජීවයේ සැකැස්මට මූලික විය හැකි කාබනික අණු සොයා ගැනේ

 ඡායාරූපය:

අඟහරු මතින් ජීවයේ සැකැස්මට මූලික විය හැකි කාබනික අණු සොයා ගැනේ

අඟහරු ග්‍රහලෝකය මත පරීක්ෂණ පවත්වන 'කියුරියෝසිටි රොවර්' යානය මඟින් එහි පස් සාම්පල් පරීක්ෂා කිරීමේදී වසර බිලියන 3ක් පමණ පැරණි මඩ සහිත පාෂාණ තුළින් මීතේන් සොයා ගැනීමට සමත්ව ඇත. සරළම කාබනික අණුව ලෙස සැලකෙන මීතෙන් ජීවයේ පැවැත්වේ මූලිකම සැකැස්ම ලෙස හැඳින්වේ.

කෙසේ වෙතත් අඟහරු මත ජීවය පැවති බවට හෝ පවතින බවට මෙම සාක්ෂිය ප්‍රමාණවත් නොවන බවද නාසා ආයතනය සඳහන් කරයි.

මාතෘකා