බ්‍රිතාන්‍ය මන්ත්‍රීවරයාට පාර්ලිමේන්තුව තහනම්

 ඡායාරූපය:

බ්‍රිතාන්‍ය මන්ත්‍රීවරයාට පාර්ලිමේන්තුව තහනම්

 

 

ශ්‍රී ලංකා රජයේ මුදලින්බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉයන් පෙයිස්ලි   සහ ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයින් 2013 වසරේ දී සුඛෝපභෝගී සංචාර දෙකක නිරත වීමේ චෝදනා මත දින 30ක කාලයක් සඳහා පාර්ලිමේන්තුව තහනම් කර තිබේ.

මාතෘකා