සංක්‍රමණිකයින් 450 දෙනෙකු ගැනීමට ඉතාලියේ කැමැත්ත

 ඡායාරූපය:

සංක්‍රමණිකයින් 450 දෙනෙකු ගැනීමට ඉතාලියේ කැමැත්ත

අනවසර සංක්‍රමණිකයින් 450 දෙනෙකු තම රටට ඇතුළුකර ගැනීමට ඉතාලිය කැමැත්ත පළ කර තිබේ. ඉතාලිය ආශ්‍රිත වෙරළ තීරයට ඉරිදා දිනයේ (15 දා) පැමිණි මෙම සංක්‍රමණිකයින් සිසිලි දූපත් වෙත යොමුකිරීමට ඉතාලි රජය කටයුතු කර ඇත.

ඔවුන්ගෙන් සංක්‍රමණිකයින් 50 දෙනා බැගින් ප්‍රංශය, ජර්මනිය, මෝල්ටා රාජ්‍යය, පෘතුගාලය හා ස්පාඤ්ඤය භාර ගැනීමට කැමැත්ත පළ කර තිබේ. මෙම සංක්‍රමණිකයන් ලී වලින් සෑදු බෝට්ටු මගින් ඉතාලියට සංක්‍රමණය විමට උත්සාහ දරා තිබිණ.

මාතෘකා