උතුරු කොරියවෙන් ඔකෙස්ට්‍රාවක්

 ඡායාරූපය:

උතුරු කොරියවෙන් ඔකෙස්ට්‍රාවක්

උතුරු සහ දකුණු කොරියා අතර සීත සෘතු ඔලිම්පික් උළෙල සංවිධානය කිරීම සඳහා වන සාකච්ඡාවලදී උතුරු කොරියාවෙන් ශිල්පීන් 140 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත 'ඔකෙස්ට්‍රාවක්' එවීමට කැමැත්ත පළ කර තිබේ.