උණුසුම් සහරාවටත් හිම

 ඡායාරූපය:

උණුසුම් සහරාවටත් හිම

'එයිස් සෙෆ්‍රා' යනු ඇල්ජීරියාවේ නගරයකි. ලොව වඩාත්ම උණුසුම් ස්ථානයක් ලෙස සැලකෙන සහරා කාන්තාරයේ 'මුවදොරක්' ලෙස මෙම නගරය සැලකෙයි.
 
පසුගිය ඉරිදා එයිස් සෙෆ්‍රා වෙත දැඩි හිම පතනයක් සිදු වී තිබිණි. නගරයට ආසන්න සමහර ස්ථානවල අඟල් 15ක් පමණ ගනකමට හිම පතනය සිදු වී තිබුණු බවට වාර්තා වේ.
 
මෙය දශක 4ක කාලයක් තුළ මෙම ප්‍රදේශයට හිම පතනය වූ තෙවැනි අවස්ථාවයි.