බ්‍රෙක්සිට් ගැන ඡන්දයෙන් රජය පරදියි

 ඡායාරූපය:

බ්‍රෙක්සිට් ගැන ඡන්දයෙන් රජය පරදියි

දශක හතරකට පසු බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ අසීරුම දිනය උදා වෙයි.

යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකත්වයෙන් මහ බ්‍රිතාන්‍යය ඉවත් වීමේ සැලසුම හෙවත් 'බ්‍රෙක්සිට්' ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධයෙන් බ්‍රිතාන්‍යය පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැති තීරණාත්මක ඡන්දයකින් තෙරේසා මේ ගේ නායකත්වයෙන් යුත් රජය පරාජයට පත්ව තිබේ. ඉදිරි සතියේදී පැවැත්වීමට නියමිත නැවත ඡන්දයද බ්‍රිතාන්‍යය රජය පරාජයට පත්වීමට වැඩි ඉඩක් ඇති අතර, එලෙස රජය පරාජයට පත් වුවහොත්, වඩා බ්‍රෙක්සිට් සම්බන්ධයෙන් වඩාත් නම්‍යශීලි තීරණයක් ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට බලය සපයන සංශෝධනයක් සම්මත කර ගැනීමටත් පාර්ලිමේන්තුව කටයුතු කර තිබේ. ඒ අනුව ඉදිරි සතියේදී බ්‍රෙක්සිට් සැලසුමෙන් ඉවත්ව යුරෝපා සංගමයේ තව දුරටත් රැඳී සිටීමට හෝ එම සංගමය සමඟ ඉතාම සමීපව වැඩකටයුතු කරන ආකාරටේ සැලසුමක් කරා එළැඹෙනවාද යන්න තීරණය කිරීමේ බලය බ්‍රිතාන්‍යය පාර්ලිමේන්තුවට ලැබීමට නියමිතය.

මාතෘකා