උපත් පාලන ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කිරීමට සැරසේ

 ඡායාරූපය:

උපත් පාලන ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කිරීමට සැරසේ

උපත් පාලන ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කිරීම පිළිබඳ චීන රජයේ අවදානය යොමුව තිබේ. වයස්ගත ජනගහනය වැඩිවීමත් උපත් අනුපාතය අඩුවීමත් මීට හේතු වී ඇත.

1979 වසරේදී සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යන ජනගහනය පාලනය කිරීමට එවකට රජය විසින් එක් පවුලකට එක් ළමයෙකු සීමාවිය යුතු බවට නියෝගයක් පැනවූ අතර මේ වනවිට වයස්ගත ජනගහනය වැඩිවීමත් ශ්‍රම බලකාය හීනවීමත් හේතුවෙන් 2016 දී එක් පවුලකට ළමයින් දෙදෙනෙකු දක්වා වැඩිකිරීමට කටයුතු කෙරිණ.

එම සීමාව ද ඉවත් කිරීමට චීන රජය තීරණය කර ඇත. එම පනත් කෙටුම්පත 2020 දී ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් කර තිබේ.

මාතෘකා