හිස් ඉඩෙක යහපතද නැත

 ඡායාරූපය:

හිස් ඉඩෙක යහපතද නැත

දුහුවිලි. වැළකිය යුතු දෙයකි. ඉවත්කළ යුත්තකි.
නමුත් ඒ දුහුවිල්ලට බියෙන් දොර ජනෙල් තදින් වසා ගත් කළ ඉතිරි වන්නේ අඳුර ය. හිස් බව ය.
ඒ අඳුර තුළ බොහෝ අවතාරයන්ට පණ ලැබිය හැක. ඒ හිස් බව තුළ අපේක්ෂා භංගත්වය දිරි ලැබිය හැක.
අදහස්. හුවමාරුවිය යුතු ය. ගැටිය යුතු ය.
නිවැරදි අදහස්  බලගන්වමින් දිනවිය
යුතු ය.
මිනිසුන් ද පවුල් ද රටවල් ද ඉදිරියට යන්නේ එසේ ය.
එසේ නොවන විටක ඉතිරි වන්නේ හිස්
බව ය.
මිනිසුන් ද පවුල් ද රටවල් ද තුළ.
අදහස් වාරණයෙන් ඇතිවන හිස් බව ඵල රහිත වන්නේ ය.
හිස් ඉඩෙක නපුර පමණක් නොව යහපතද නැත්තේ ය.
අසත්‍යය පිටු දැකිය හැක්කේ සත්‍යයෙන්ම මිස හිස් අවකාශවලින් නොවන්නේ ය.
ඒ බවට බිලි ලෙස මෙතැනින් පහළට ඉඩ හිස්ව කළුව තබමි.

 

[අනිල් ෙහ්රත්]